Album page showing the Whitfield family, Orillia, Ontario, Canada.

Album page showing the Whitfield family, Orillia, Ontario, Canada.

Album page showing the Whitfield family, Orillia, Ontario, Canada. “John Cowden Whitfield, Orillia, Canada”. “Lizzie Whitfield and Helen Gertrude, 1921”. Album: Whitfield Family // Orillia, Ontario Categories: Canada Tags: #1920s #black and white #Ontario #Orillia...